logo

View all openings

Direktør for FUR

Greater Copenhagen, DK
KORT VIRKSOMHEDSPROFIL
Vores klient er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed. Kerneopgaven er at sikre de danske hospitaler den rette forsyning af lægemidler og medicinsk udstyr til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Altid med patienterne for øje.

Virksomheden spiller en central rolle i balancen mellem at sikre en effektiv forsyning og gode priser. I praksis løser virksomheden opgaven ved at planlægge og gennemføre udbud på lægemidlerne, hvilket gøres på vegne af regionerne. Det gør de for at dække sygehusenes behov, men også for at skabe de bedst mulige betingelser for leverandørerne til det danske marked med henblik på at sikre den strategiske forsyning. Ved at forhandle udbud på vegne af alle regionerne skaber virksomheden direkte besparelser på baggrund stordriftsfordelen, da regionerne ellers selv skulle have løst opgaverne hver især.
 
 
STILLINGEN
Direktøren for Forretningsudvikling og Rådgivning vil være den hovedansvarlige for virksomhedens strategiske udvikling. Lige fra ideopsamling til implementering. Udvikling sker i tråd med virksomhedens egen samt sygehusapotekernes strategi. Det betyder samtidigt også at stillingens opgaver løses i tæt samarbejde med relevante interessenter fra de danske sygehusapoteker. I sin helhed fungerer området for Forretningsudvikling og Rådgivning som virksomhedens strategiske samarbejdspartner ved at tilbyde data, analyser og rådgivning i forbindelse med forretningsfornyelse og – fremdrift samt gensidig værdiskabelse med både nationale og internationale samarbejdspartnere. Dette gøres gennem områdets fire afdelinger som rummer Business Intelligence og sundhedsøkonomi, Ledelsessekretariatet, Horizon Scanning samt Strategisk Rådgivning.

Direktøren har det overordnede strategiske, økonomiske, drifts- og udviklingsmæssige ansvar inden for Forretningsudvikling og Rådgivning. Ansvaret varetages i tæt dialog og samarbejde med virksomhedens administrerende direktør og direktion. En direktion som direktøren også er medlem af. 
 
STILLINGSPROFIL
Stillingsbetegnelse:
 
Direktør for Forretningsudvikling og Rådgivning
Rapporteringslinje: Administrerende Direktør
   
Rapporteringslinje: 2 Afdelingsledere, 1 teamleder og 2 strategiske rådgivere
   
Placering: København
   
Rejseaktivitet: Begrænset
   
Ansvarsområder & arbejdsopgaver:
 
 • Del af direktionen i virksomheden og sammen med denne ansvarlig for den overordnede strategiske udvikling og drift af virksomheden.
 • Ledelse af Forretningsudvikling og Rådgivning (FUR) herunder ansvarlig for drift og udvikling på tværs af funktionen og tværorganisatorisk, så området fremstår som en fagligt kompetent, proaktiv og troværdig samarbejdspartner.
 • Sikre udarbejdelse af strategi og handleplaner for FUR, herunder at give retning og mål for områdets afdelinger, og sikre at resultater skabes og synliggøres.
 • Ansvarlig for det samlede budget for FUR.
 • Ansvarlig for virksomhedens strategiske samarbejde med sygehusapotekerne.
 • Sparringspartner for den administrerende direktør i forhold til udvikling af virksomhedens overordnede forretning og forretningsområder med særligt fokus på forretningsudvikling inden for FUR.
 • Sammen med resten af direktionen sikre, at der i chefgruppen sker en ledelsesmæssig og administrativ koordinering af aktiviteter, der har strategisk eller principiel betydning for virksomhedens økonomi, drift, planlægning, personale og administration.
 • Ansvarlig for at de rette kompetencer er ansat i FUR i forhold til at nå de forventede driftsmål.
 • Motivere, lede og udvikle FUR’s afdelingschefer, teamleder og medarbejdere.
 • Bidrage til og gå forrest i forhold trivsel og det gode arbejdsmiljø i FUR.
 • Orientere resten af direktionen om forhold i FUR, når det vurderes nødvendigt.
 • Være en rollemodel og arbejde for at FUR’s medarbejdere forstår funktionen og deres rolle i virksomheden.
 • Leve op til den overordnede lovgivning og juridiske forhold, der vedrører FUR og driften af denne.
 • Sikre at ledelse sker i henhold til virksomhedens gældende personalepolitikker, værdier og ledelsesgrundlag.
   
Succeskriterier:
 
 • Sikre udlevelsen af virksomhedens DNA i FUR.
 • Succesfuldt identificere og initiere forretningsudviklings- og rådgivningsaktiviteter, der bidrager til fortsat udvikling af virksomheden.
 • Initiere og sikre tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde, udvikling, innovation og effektivisering – såvel internt som eksternt.
 • Bidrage til at skabe en succesfuld samarbejdsplatform mellem virksomheden, leverandører og ikke mindst sygehusapotekerne
 • Levere på mål for medarbejdertilfredshed og motivation.
 
KANDIDAT PROFIL
Uddannelsesbaggrund: Videregående uddannelse – gerne i medicin, farmaci eller lign.
   
Sproglige kompetencer: Dansk og engelsk – flydende i skrift og tale
   
Ideel erfaring og kompetencer:
 • Flere års erfaring fra lægemiddelbranchen - gerne fra både den offentlige side og fra private virksomheder.
 • Bred erfaring med det danske sundhedsvæsen – både på det kommercielle, politiske og kliniske niveau – herunder gerne erfaring med/fra sygehusapoteker, lægemiddelkomiteer, Medicinrådet og lægemiddelindustrien.
 • Grundigt kendskab til beslutningsveje og spilleregler i det danske sundhedsvæsen.
 • Bred ledererfaring med linjeledelse – herunder ledelse gennem ledere – og med at skabe et stærkt organisatorisk samspil og resultater gennem andre.
 • Kan matche et ledelsesteam, der evner at løfte i flok, og som er oprigtigt interesseret i den enkelte medarbejder.
 • Erfaring med at indgå i nære og fortrolige samarbejder med andre senior ledere – gerne på direktions- og/eller bestyrelsesniveau.
   
Personlige kompetencer: Inspirerer og motiverer
Et godt menneske, der skaber arbejdsglæde og engagement omkring sig; er synlig, nysgerrig og inddragende; fremmer opnåelsen af de opstillede mål ved at fremme en klar oplevelse af succes, fællesskab og formål. Inspirerer til en engageret, bidragende og positiv indstilling til arbejdet; nysgerrig på menneskers samspil og medarbejderes individuelle behov.

Kommunikation

Stærk kommunikator, der formulerer sig smidigt verbalt og på skrift og kommunikerer de centrale synspunkter i en diskussion på en klar, flydende og præcis måde. Evner verbalt at fastholde modtagernes opmærksomhed i formidlingssituationer.

Strategisk tænkende (Visionær)
Tænker langsigtet og er i stand til at formulere en vision. Fokuserer på den bredere sammenhæng og de mere vidtrækkende konsekvenser; evner at se ud over de umiddelbare vanskeligheder.  

Resultat- og målorienteret
Opstiller synlige og relevante mål for området, fokuserer på resultatet af aktiviteter/handlinger og evner at fastholde fokus på et problem indtil det ønskede mål er nået.

Tage styring og inddrager 
Sørger for, at medarbejdere/kolleger har en klar opfattelse af retning for arbejdets udførelse; er uddelegerende, medinddragende og holistisk i sin samarbejdstilgang. Tager styringen, organi­serer ressourcer og styrer andre mod succesfuld udførelse af opgaverne.

Struktureret & systematisk
Evner at skabe sammenhæng i mål og handlinger og stiller dem i forhold til hinanden; skaber rammerne for en systematisk udløsning og udnyttelse af kompetencer og læring; organiserer arbejdet og indsats; er metodisk i sin arbejdsindsats.

Stakeholder management
Fremstår dynamisk og udadvendt og som en åben og tillidsvækkende person. Er god til at begå sig på flere niveauer i organisationen. Besidder en positiv og seriøs fremtoning internt såvel som eksternt.

Other job opportunities

Commercial Strategy & Marketing Manager
Senior Global Medical Affairs Manager
Head of Investor Relations

Share this opportunity

Powered by